Video mu, Yazı mı? Ya da…

Image for post
Image for post

Not: Mecraları, birbirleriyle kıyaslarken, niş bir alanda içerik üreten bir kanalı (örneğin, bir bilim kanalını) baz alarak bu kıyaslamayı yaptım.

YouTube

Blog

Podcast

Instagram (ve IGTV)

iOS Software Engineer | WWDC20 Swift Student Challenge Winner | Content Producer - Contact: canbalkya@gmail.com | Twitter: @canbalkya

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store